Quotes 4 Any

Sad Quotes in Tamil | சோகமான கவிதை வரிகள் Download


Sad Quotes In Tamil – இந்தப் பதிவில் வலியை அனுபவிப்பது பற்றிய சில சோகமான மற்றும் நெகிழ்ச்சியான வாக்கியங்களை பதிவிட்டுள்ளேன்.

Let’s see the 50+ Life sad quotes in Tamil, Tamil feeling kavithai words, Soga kavithaigal Tamil lyrics, and feeling pain sad quotes in Tamil.

வாழ்க்கையின் சோகமான கவிதை உங்களுக்கு பிடிக்குமா? இந்த இடுகையில் 50+ சோகமான வாழ்க்கை கவிதைகள் மற்றும் சோகமான வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் உள்ளன.

50+ Best Sad Quotes In Tamil

 • காதல் விளக்கை ஒழியும் போது அழுவது அன்புக்குத் தீர்வு.
 • உயிரை அன்பில் விட்டு கொள்ளும் போது அன்புக்கு அளிக்க முடியாது.
 • விருப்பம் கொண்டு அன்புள்ள மனிதர்கள் விளக்கையில் அன்பு அடைகின்றனர்.
 • கண்கள் கலைந்து விட்டால், உத்தம விருப்பம் காணாதே.
 • உத்தமம் உயிர் வாழ்க்கையில் காணாதது ஒரு பொழுது அழிவு தரும்.
 • காதல் போன்ற அன்பு எப்போதும் விளக்கமாக இல்லை.
 • விருப்பம் கொண்டு உயிர் வாழ்க்கை அளித்தால், போதுமான வலிமை உண்டாகும்.
 • காதல் மற்றும் விருப்பம் எப்போதும் பலன் கொடுக்கும் என்று எனக்கு மூன்று சொல் உண்டு.
 • விருப்பம் கொள்ள வில்லை என்றால், விருப்பம் கொள்ள முடியும் என்று உண்மையை மறந்துவிடு.
 • விருப்பம் மற்றும் அன்பு ஒன்று கொள்ளாதிருக்கும் போது, விருப்பம் கொண்டு உயிர் வாழ்க்கை வாழ்க்கை அளிக்கும்.
 • விருப்பம் கொள்ள உயிரை அன்பு வாழ்க்கை வாழ்க்கை அளிக்கமாட்டாது.
 • உயிர் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் அன்பு மற்றும் விருப்பம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டால், அதன் மீது காதல் அதிகமாகிறது.
 • அன்பு என்பது ஒரு விருப்பம் அல்ல, அது ஒரு உயிர் வாழ்க்கை.
 • அன்பு என்பது உயிர் வாழ்க்கையில் ஒரு பொருள் அல்ல, அது ஒரு வார்த்தை.
 • உயிரை அன்பில் விட்டு கொள்ளும் போது அன்பு என்பது விருப்பம் அல்ல, உயிர் வாழ்க்கை அளிக்கும்.
 • விருப்பம் மற்றும் அன்பு உயிர் வாழ்க்கை வாழ்க்கை அளிக்கும் போது, விருப்பம் உயிர் வாழ்க்கை மேல் ஆகும். More

Sad Quotes in Tamil Text & Images

உன்னை விட்டு போக வில்லை, உன் விருப்பம் விட்டு போகிறது

I’m not leaving you; your interest is leaving me

எப்போ நம்பிய மனிதன் மீது விரும்பப்போகிறான், அவன் மனம் மீண்டும்

Whenever you trust someone, their heart is breaking all over again

Sad Quotes in Tamil

வார்த்தைகள் செய்திகள் மற்றும் நேர்மைகள் முதல் வேடத்தில் அடித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன

Words, deeds, and moments are all lost in the first rain

Sad Quotes in Tamil

விளக்கையில் அழிந்தால் அது இந்த உலகில் அழியாது, அதில் உழைக்கப்படுகின்றது

If a lamp goes out, it doesn’t disappear from this world; it continues to flicker within

Sad Quotes in Tamil

விரும்பினால் வரும் வரை காதலிக்காதது போல விரும்பப்படுகிறேன்.

I long for what I can’t have, just like an unrequited love

நேர்மை என்பது வாழ்க்கையில் பெருமையை குறைத்தது.

Time diminishes greatness in life

என் கனவுகள் உங்கள் மேல் பழிக்கடிதமாக பிரிக்கப்பட்டது.

My dreams have turned into letters never sent to you.

உன்னை விட்டு போக நான் ஒரு படத்தில் பரவினேன், அது அன்பில் அமைந்ததுண்டு.

I found you in a movie after leaving you, it remains in love

வார்த்தைகள் மட்டுமே அல்ல, அவற்றில் உண்மையை காணலாம்.

It’s not just words; you can find truth within them.

விருப்பம் எப்போ விடுகின்றது, அந்த விருப்பம் என் வாழ்க்கையில் இல்லை.

Happiness always departs; that happiness is absent from my life.

என் உயிர் பகைவர்களை விட கெட்ட உயிரை அவன்கள் அதிகம் கொள்ளுகின்றனர்.

They hurt the wounded soul more than enemies do

என் வாழ்க்கை முடிந்தது, ஆனால் என் உயிர் இன்னும் உழைந்து வாழ்கின்றது.

My life ended, but my soul still suffersWhat is Sad Quotes in Tamil?

Grief is a universal emotion that touches the core of our hearts. When words fail to describe the depth of our sorrow, Sad Quotes in Tamil come to our rescue. In this blog, we delve into the world of sad quotes in Tamil and explore their power to express the deep sadness we sometimes feel.

The Impact of Sad Quotes in Tamil

Tragic excerpts in Tamil have a unique ability to convey complex emotions in a succinct manner. Whether you are experiencing heartbreak, loss, or just a difficult time in your life, these quotes provide comfort and understanding. They resonate deeply with the Tamil-speaking community, providing comfort in times of hardship.

தமிழில் உள்ள சோகப் பகுதிகள் சிக்கலான உணர்ச்சிகளை சுருக்கமான முறையில் வெளிப்படுத்தும் தனித்துவமான திறனைக் கொண்டுள்ளன. நீங்கள் மனவேதனை, இழப்பு அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு கடினமான நேரத்தை அனுபவித்தாலும், இந்த மேற்கோள்கள் ஆறுதலையும் புரிதலையும் அளிக்கின்றன. அவர்கள் தமிழ் பேசும் சமூகத்துடன் ஆழமாக எதிரொலிக்கிறார்கள், கஷ்ட காலங்களில் ஆறுதல் அளிக்கிறார்கள்.

Finding Comfort in Sad Quotes

சவாலான காலங்களில், தமிழில் சோகமான மேற்கோள்களுக்குத் திரும்புவது சிகிச்சையாக இருக்கும். இந்த மேற்கோள்கள் நம் சோகத்தில் நாம் தனியாக இல்லை என்பதை உணர உதவுகின்றன. நம் உணர்ச்சிகள் செல்லுபடியாகும் மற்றும் மற்றவர்களால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை அவை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன.

The Beauty of Expressing Sadness in Tamil

தமிழ், அதன் செழுமையான இலக்கிய பாரம்பரியத்துடன், சோகமான வெளிப்பாடுகளுக்கு ஒரு தனித்துவமான ஆழத்தை சேர்க்கிறது. மொழியின் கவிதை நுணுக்கங்களும் சொற்பொழிவும் தமிழில் சோகமான மேற்கோள்களை இன்னும் அழுத்தமாக ஆக்குகிறது. இது நம் துக்கத்தை கருணை மற்றும் அழகுடன் வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

A Collection of Sad Quotes in Tamil

 • “காதல் விளக்கை ஒழியும் போது அழுவது அன்புக்குத் தீர்வு.”
 • “விருப்பம் கொண்டு அன்புள்ள மனிதர்கள் விளக்கையில் அன்பு அடைகின்றனர்.”
 • “காதல் போன்ற அன்பு எப்போதும் விளக்கமாக இல்லை.”Conclusion: Sadness, Expressed Beautifully

முடிவில், தமிழில் சோகமான மேற்கோள்கள் மனித உணர்ச்சிகளின் சிக்கலான நிலப்பரப்பில் செல்ல ஒரு ஆழமான வழியை வழங்குகின்றன. அவை ஆறுதல், குணப்படுத்துதல் மற்றும் விவரிக்க முடியாததை வெளிப்படுத்த ஒரு வழிமுறையை வழங்குகின்றன. சவாலான காலங்களில் நீங்கள் ஆறுதல் தேடினாலும் அல்லது தமிழ் மொழியின் அழகைப் பாராட்டினாலும், இந்த மேற்கோள்கள் நம் இதயங்களில் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளன.

தமிழில் சோகமான மேற்கோள்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் இணைத்துக்கொள்வதன் மூலம், எண்ணற்ற மற்றவர்கள் இதேபோன்ற உணர்ச்சிகளை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து, உங்கள் சொந்த உணர்வுகளை நீங்கள் நன்றாகப் புரிந்துகொண்டு தழுவிக்கொள்ளலாம். குணப்படுத்துதல் மற்றும் சுய-கண்டுபிடிப்பு நோக்கிய உங்கள் பயணத்தில், இந்த மேற்கோள்கள் உங்கள் துணையாக இருக்கட்டும், நீங்கள் தேடும் ஆறுதலையும் புரிதலையும் வழங்குகிறது.

எனவே, அடுத்த முறை நீங்கள் சோகத்துடன் போராடுவதைக் காணும்போது, ​​​​சொற்களால் மட்டும் சொல்ல முடியாததைத் தெரிவிக்க தமிழில் சோக மேற்கோள்களின் சக்தியை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

மீண்டும் உருவாக்கு

Leave a Comment